พ่อค้า-แม่ค้า ชุมนุมประท้วงโดนห้ามไม่ให้ขายของตามมาตรการแนวทางจัดระเบียบถนนทะเลหลวง(วชิรา)

พ่อค้า-แม่ค้า ชุมนุนประท้วงโดนห้ามไม่ให้ขายของตามมาตรการแนวทางจัดระเบียบถนนทะเลหลวง(วชิรา)

พ่อค้า-แม่ค้า ชุมนุมประท้วงโดนห้ามไม่ให้ขายของตามมาตรการแนวทางจัดระเบียบถนนทะเลหลวง(วชิรา)

      วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 10. 45 น. ที่ศาลากลาง จังหวัดสงขลา พ่อค้าและแม่ค้าย่านถนนทะเลหลวง (วชิรา) จังหวัดสงขลา ชุมนุมประท้วงหลังที่ทางเทศบาลนครสงขลาประกาศ มาตรการแนวทางจัดระเบียบถนนทะเลหลวง(วชิรา) พ่อค้าแม่ค้า จึงเข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์กับ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครเทศบาล และส่งตัวแทนพ่อค้า-แม่ค้าเข้าพูดคุยต่อรองหาข้อยุติ ซึ่งหาแนวทางจัดระเบียบผู้ประกอบการ ร้านค้า แผงลอย รถเข็น และกำหนดพื้นที่ในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้พื้นที่ถนนทะเลหลวงมีความเป็นระเบียบ ไม่แออัดและผู้ใช้รถสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก โดยที่พ่อค้า-แม่ค้ายังสามารถขายของได้ตามปกติ ยุติการเกิดข้อพิพาทในการตั้งร้านค้าหรือแผงลอยริมถนน ระหว่างชาวบ้านที่มีบ้านติดริมถนน และไม่ให้วางขายบนทางเท้าและคูท่อระบายน้ำเป็นที่สัญจร

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0032 HATYAITODAY

หลังจากที่เทศบาลนครสงขลา ประกาศ “ห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะถนนทะเลหลวง” เพื่อจัดระเบียบพื้นที่บนถนนสาธารณะ หรือที่ทางสาธารณะบริเวณถนนทะเลหลวงตลอดสาย เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณที่มีการจำหน่ายสินค้า โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตามความในมาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่หพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และมาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1)ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินด้บนถนน หรือในสถานสาธารณะ (2)ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเบ็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนน หรือสถานสาธารณะ (3)ขายหรือจำหน่ายสินค้า ซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือสถานสาธารณะ

ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2539 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั้น

   ทั้งนี้ข้อสรุปการประท้วงทางพ่อค้า-แม่ค้า ตอนเช้า ต้องหยุดการค้าขายบนทางเท้าและคูท่อระบายน้ำ ต้องขึ้นไปหาทางที่เทศบาลอนุญาติเท่านั้น และทางเทศบาลขอระยะเวลาได้การหาแนวทางร่วมกัน 4 วัน วันอังคาร ที่ 26 พ.ค. 63 จะมาหารือแนวทางร่วมกันอีกครั้ง ที่สำนักงานเทศบาบนครสงขลา

 

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0002 HATYAITODAY

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0007 HATYAITODAY

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0010 HATYAITODAY

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0014 HATYAITODAY

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0024 HATYAITODAY

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0028 HATYAITODAY

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0030 HATYAITODAY

ชุมนุมประท้ ๒๐๐๕๒๑ 0037 HATYAITODAY

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

จ.สงขลายอดผู้ป่วยโควิด-19 เป็น 0 ส่ง 3 รายสุดท้ายกลับบ้านแล้ว หลังแพทย์ตรวจไม่พบเชื้อในร่างกาย

Thu May 21 , 2020
จ.สงขลายอดผู้ป่วยโควิด-19 เป็น 0 ส่ง 3 รายสุดท้ายกลับบ้านแล้ว หลังแพทย์ตรวจไม่พบเชื้อในร่างกาย วันนี้ 21 พ.ค. 63 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 โดยความร่วมมือของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา (SONGKHLA COVID-19 Recovery Camp) ณ อาคารติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช ผู้บัญชาการ โรงพยาบาลสงขลานคริทร์ สาขา 2 และคณะแพทย์ พยาบาล ร่วมส่งตัวผู้ป่วย COVID-19 สามรายสุดท้าย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอสะเดา 2 ราย และอำเภอสิงหนคร 1 ราย โดยกลับบ้านวันนี้ จำนวน 2 ราย […]
โควิด-19