24 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)”

24 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด

“ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)”

 

ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณในวันที่ 24 กันยายน 2563 ในเวลา 09.10 น.  เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ทรงปลูกต้นศรีตรัง จำนวน 1 ต้น

โดยใช้เส้นทางถนนถนนปุณณกัณฑ์-ถนนกาญจนวณิชย์ ในการประทับรถยนต์พระที่นั่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เลี่ยงเส้นทาง

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อให้การรับเสด็จฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จบริเวณสองข้างทางถนนกาญจนวนิช ถนนสงขลา-นาทวี และถนนเก้าเส้ง-จะนะ โดยดำเนินการดังนี้
๑) ประดับธงชาติ หรือธงสัญลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหน้าของบริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนทุกหลัง ตั้งแต่
วันที่๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๒) ทำความสะอาดและเก็บกวาดวัสดุ
เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง เศษซากรถอู่ซ่อม
รถทุกร้าน ทุกแห่ง และเศษวัสดุอื่นๆ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าถนน ดังนี้
๒-๑) ถนนกาญจนวนิชตั้งแต่บ้าน
บานดาน-แยกสำโรง
๒-๒) ถนนสงขลา-นาทวี ตั้งแต่แยก
สำโรง-แยกสวนตูน
๒-๓) ถนนสงขลา-นาทวี ซอย๑๒ ตั้งแต่
แยกเกาะถ้ำ-ที่พักสายตรวจ
บ้านทุ่งใหญ่
๓-๔) ถนนเก้าเส้ง-จะนะตั้งแต่ที่พักสาย
ตรวจบ้านทุ่งใหญ่- เคียงเลรีสอร์ท
๓) ในช่วงที่มีหมายกำหนดการเสด็จ
พระราชดำเนินผ่านเส้นทางเสด็จ
วันที่๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งเที่ยว
ไปและกลับ ห้ามมิให้ปล่อยสัตว์เลี้ยง
ออกเพ่นพ่าน ตากเสื้อผ้าหรือตาก
แขวนวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ด้านหน้าร้าน หรือบ้านเรือนรวมทั้ง
ปิดหน้าต่างด้านที่ติดกับถนน
๔) ให้เฝ้ารับเสด็จบริเวณทางเท้าทั้งสอง
ข้างถนน หน้าร้านหรือบ้านเรือน โดยห้ามมิให้เฝ้ารับเสด็จฯ บนชั้น๒ ของอาคารขี้นไปอย่างเด็ดขาด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next Post

ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น

Mon Sep 21 , 2020
ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น   เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ชาวบ้านริมชายหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกือบ 30 คน ซึ่งเป็นชาวประมงทั้งหมด ยืนอ่านเเถลงการณ์ประชาชนรักษ์หาดมหาราช ฉบับที่ 2 บริเวณริมชายหาดเพื่อสร้างจุดยืนเเละข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่นริมคาบสมุทรสทิงพระ โดยชาวบ้านในพื้นที่มีความห่วงต่อโครงการดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรหาดทรายอันเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประชาชนในพื้นที่และคนรุ่นหลัง เพราะเนื่องจากหาดมหาราชคือชีวิตและที่ทำมาหากินตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเพราะล้วนแต่ประกอบอาชีพชาวประมง เครือข่ายรักษ์หาดมหาราช ได้ดำเนินการร้องเรียน เรียกร้องต่อผู้มีอำนาจทั้งหลาย ด้วยวาจา และลายลักอักษร การยืนหนังสือกว่า 10 ฉบับ ต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวและระงับโครงการดังกล่าวไว้ เพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรหาดทรายหาดมหาราช ขอแถลงการณ์จุดยืนและข้อเรียกร้องเพื่อการรักษาและคุ้มครองหาดมหาราชไว้ให้เป็นหาดธรรมชาติและเป็นมรดกของลูกหลานชาวสทิงพระ ดังนี้ 1. เรียกร้องให้รัฐบาลกรมโยธาธิการและผังเมืองยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดมหาราชโดยเร็วที่สุด เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่มีความต้องการโครงการและโครงการนี้ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน อีกทั้งทำลายหาดทรายที่ประชาชนรัก 2. เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนรับฟังเรียงของประชาชน ขอให้ท่านตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดมหาราชในปีงบประมาณ 2564 ออกไปทั้งหมด 3. […]
ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น