24 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)”

24 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด

“ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)”

 

ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณในวันที่ 24 กันยายน 2563 ในเวลา 09.10 น.  เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ทรงปลูกต้นศรีตรัง จำนวน 1 ต้น

โดยใช้เส้นทางถนนถนนปุณณกัณฑ์-ถนนกาญจนวณิชย์ ในการประทับรถยนต์พระที่นั่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เลี่ยงเส้นทาง

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)” ที่พื้นที่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อให้การรับเสด็จฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จบริเวณสองข้างทางถนนกาญจนวนิช ถนนสงขลา-นาทวี และถนนเก้าเส้ง-จะนะ โดยดำเนินการดังนี้
๑) ประดับธงชาติ หรือธงสัญลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหน้าของบริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนทุกหลัง ตั้งแต่
วันที่๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๒) ทำความสะอาดและเก็บกวาดวัสดุ
เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง เศษซากรถอู่ซ่อม
รถทุกร้าน ทุกแห่ง และเศษวัสดุอื่นๆ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าถนน ดังนี้
๒-๑) ถนนกาญจนวนิชตั้งแต่บ้าน
บานดาน-แยกสำโรง
๒-๒) ถนนสงขลา-นาทวี ตั้งแต่แยก
สำโรง-แยกสวนตูน
๒-๓) ถนนสงขลา-นาทวี ซอย๑๒ ตั้งแต่
แยกเกาะถ้ำ-ที่พักสายตรวจ
บ้านทุ่งใหญ่
๓-๔) ถนนเก้าเส้ง-จะนะตั้งแต่ที่พักสาย
ตรวจบ้านทุ่งใหญ่- เคียงเลรีสอร์ท
๓) ในช่วงที่มีหมายกำหนดการเสด็จ
พระราชดำเนินผ่านเส้นทางเสด็จ
วันที่๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งเที่ยว
ไปและกลับ ห้ามมิให้ปล่อยสัตว์เลี้ยง
ออกเพ่นพ่าน ตากเสื้อผ้าหรือตาก
แขวนวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ด้านหน้าร้าน หรือบ้านเรือนรวมทั้ง
ปิดหน้าต่างด้านที่ติดกับถนน
๔) ให้เฝ้ารับเสด็จบริเวณทางเท้าทั้งสอง
ข้างถนน หน้าร้านหรือบ้านเรือน โดยห้ามมิให้เฝ้ารับเสด็จฯ บนชั้น๒ ของอาคารขี้นไปอย่างเด็ดขาด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next Post

ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น

จันทร์ ก.ย. 21 , 2020
ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 ส […]
ชาวบ้านหาดมหาราช จ.สงขลา อ่านเเถลงการณ์ฉบับที่ 2 สร้างจุดยืนและข้อเรียกร้องไม่เอากำเเพงกันคลื่น