จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 วันที่ 14 ก.ย.63  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติฯ

สำหรับจังหวัดสงขลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ในเวลา 09.10 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ทรงปลูกต้นศรีตรัง จำนวน 1 ต้น และทางจังหวัดสงขลานำข้าราชการระดับสูง เฝ้าฯ กราบถวายบังคมทูลลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 17 ราย

จากนั้น เวลา 12.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และพระราชทานถุงของขวัญให้กับผู้แทนผู้ต้องขัง จำนวน 1 ราย ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ต้องขัง และทอดพระเนตรกิจกรรม นิทรรศการ การสาธิต และการจัดการแสดงผลงานการอบรมและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางสงขลา

 

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

จากนั้น ในเวลา 13.55 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” พระราชทานหนังสือบำรุงห้องสมุดให้กับผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรม “เริ่มอ่าน เขียน เรียนรู้สู่ปัญญา” กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ ทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุดพร้อมปัญญาทัณฑสถานหญิงสงขลา เสด็จฯ ไปยังมุมเฉลิมพระเกียรติทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรกิจกรรมศิลปะเพื่อชีวิต กิจกรรมศิลปะกับการพัฒนาผู้ต้องขังหญิง และเสด็จไปยังลานกิจกรรมนิทรรศการ ทอดพระเนตรกิจกรรม นิทรรศการ การสาธิตและการจัดแสดงผลงานการอบรมและการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง และได้พระราชทานถุงของขวัญให้กับผู้แทนผู้ต้องขัง จำนวน 1 ราย

ต่อจากนั้น เวลา 14.35 น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุดพร้อมปัญญาทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา เสด็จฯ ไปยังมุมเฉลิมพระเกียรติทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรกิจกรรมนิทรรศการการฝึกวิชาชีพ การสาธิตการจัดการศึกษาอบรมการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำเฉพาะทางด้านการศึกษาด้านกีฬา และด้านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด และได้พระราชทานถุงของขวัญให้กับผู้แทนผู้ต้องขังจำนวน 1 ราย จากนั้นเสด็จฯไปยังศาลาเอนกประสงค์ ทอดพระเนตรการแสดงกิจกรรมการแสดงของกองลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังดินทรายขาว ชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563

Mon Sep 14 , 2020
จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 วันที่ 14 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญาภัทโร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดยะลา และนายโฆษิต ขวัญศร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจาก 5 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง […]
จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563