เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยื่นหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจะนะเมืองต้นแบบ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยื่นหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจะนะเมืองต้นแบบ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 1/2564 ตามที่ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อติดตามสภาพปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อันเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระหว่างเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กับรัฐบาล โดยเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งจากการลงพื้นที่วันนั้น ได้มีข้อเสนอจากพวกข้าพเจ้า ดังนี้
148407536 2771894119739732 8098107958805262601 n HATYAITODAY
1. ท่านเห็นด้วยกับการตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหากรณีโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีองค์ประกอบของประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย
2. ระหว่างนี้รัฐบาลได้ประสานให้ยุติการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งหมด จนกว่าจะมีผลการตรวจสอบ
3. ท่านเห็นด้วยกับแนวทางจัดให้มีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในโครงการนี้ โดยมีหลักการประเมินประเมิน คือ ประเมินบนฐานทรัพยากรของพื้นที่ศักยภาพของระบบนิเวศ การประเมินจะต้องยึดถือหลักการว่าจะพัฒนาพื้นที่สงขลาบนฐานศักยภาพของทรัพยากรอย่างไร การประเมินยุทธศาสตร์เพื่อออกแบบการพัฒนาต้องคำนึงถึงการเติบโตของคนท้องถิ่นเป็นหลัก อันเป็นการสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาจังหวัดสงขลาที่เหมาะสมในอนาคต
147605712 2771894096406401 1027688798886447285 n HATYAITODAY
4. ต้องตรวจสอบความผิดปกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 3 เรื่อง คือ
– กรณีการออกเอกสารสิทธิ์ และการซื้อขายที่ดินในพื้นที่โครงการฯ
– ตรวจสอบกระบวนการการใช้อำนาจหน้าที่ และดำเนินงานของศูนย์อำนายการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ที่มีข้อบกพร่องต่อระเบียบปฏิบัติในโครงการนี้ในมิติต่าง ๆ
– ตรวจสอบกระบวนการแก้ไขผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ และขั้นตอนของระเบียบกฎหมายผังเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการนำข้อหารือเหล่านี้ไปสู่การพิจารณาเพื่อดำเนินการในคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามเพื่อการแก้ไขปัญหาโครงการเมืองต้น แบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จะมีการแต่งตั้งในโอกาสต่อไป
จนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นความสำคัญต่อปัญหานี้ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ซึ่งมีท่าน ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยท่านได้แถลงว่าจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน ซึ่งหลังจากนั้นท่านได้มีการตั้งอนุกรรมการฯขึ้นมาอีก 2 ชุด เพื่อช่วยให้ภารกิจการตรวจสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พวกข้าพเจ้าจึงมีความสงสัยว่า
147957263 2771894149739729 5583614756784874189 n HATYAITODAY
1. คณะอนุกรรมการฯ ตามที่ได้ตกลงกันไว้กับพวกข้าพเจ้า (ซึ่งได้มีการส่งรายชื่อและกำกับบทบาทหน้าที่ไปด้วยแล้ว) นั้น ยังจะมีการแต่งตั้งด้วยหรือไม่อย่างไร ?
2. ตามข้อตกลงที่ได้ทำบันทึกกันไว้ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วนั้น ยังจะมีการดำเนินการตามนั้นอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้รับบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA. ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นต้น
3. การตรวจสอบในประเด็นที่ได้เสนอกับท่านเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ในคราวที่ท่านลงมาตรวจสอบพื้นที่จริง ซึ่งพวกข้าพเจ้าได้เสนอต่อที่ประชุมในวันนั้น อย่างเช่น การตรวจสอบถึงความผิดปกติในเรื่องการซื้อขายที่ดิน และการออกโฉนดในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม , ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการนี้ว่า ถูกต้องตามกระบวนการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และรวมถึงให้ตรวจสอบกระบวนการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมายผังเมืองด้วยหรือไม่
พวกข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ท่านรัฐมนตรีฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานคณะกรรมการฯดังกล่าว มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา หากแต่กำลังห่วงกังวลว่า แนวทางในการดำเนินการเพื่อไปสู่การเป้าหมายตามที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้นั้น จะไม่สามารถบรรลุได้ หากไม่ยึดหลักการสำคัญที่ว่า โครงการนี้มีการดำเนินการที่เป็นปัญหาในหลายประการดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ที่จะต้องสร้างกลไกการตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันตั้งแต่ต้น บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทั้งหมด เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงขอเสนอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
148413529 3944187708933028 8861758867665630021 o HATYAITODAY
1. ต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่พวกข้าพเจ้าได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมกับกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมตั้งแต่ต้น ที่ได้บันทึกกันไว้ที่ทำเนียบรัฐบาล
2. ต้องทำการศึกษาผลกระทบทางยุทธศาสตร์ หรือ SEA. โดยมีคณะนักวิชาการที่มีความเข้าใจในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสันติวิธี (แก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้) เพื่อใช้หลักวิชาการในการตัดสินใจต่อโครงการนี้
3. ในการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผ่านมา หากพบว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิด จะต้องออกคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ให้พื้นจากหน้าที่ไปก่อน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยเฉพาะกรณีที่ดิน เป็นต้น
พวกข้าพเจ้าทราบดีว่า ภารกิจการตรวจสอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ถือเป็นความยากลำบากยิ่งต่อท่านรัฐมนตรีฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะ ที่จะต้องพบกับแรงเสียดทานทางการเมือง การปกครอง และกับกลุ่มทุนที่หวังผลประโยชน์ในโครงการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการอย่างกล้าหาญ ตรงไปตรงมา เท่านั้นที่จะคลี่คลายปัญหาทั้งหมดได้ พวกเราขอยืนยันว่าเราจะร่วมเดินเคียงข้างไปกับท่านอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณชนในโอกาสต่อไป
จะโหนง จะแนะ ๒๑๐๒๑๕ HATYAITODAY
จะโหนง จะแนะ ๒๑๐๒๑๕ 0 HATYAITODAY
อ้างอิง : ติดตามแผนพัฒนาสงขลา-สตูล

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Mon Feb 15 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 143 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้       สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวโควิด 01