เพิ่มความเร็วสูงสุดในการขับขี่บนถนน จากความเร็วเดิม 90 เป็น 120 กม./ชม.       ตามที่กระทรวงคมนาคม กำหนดความเร็วยานพาหนะใหม่ เพิ่มความเร็วสูงสุดในการขับขี่บนถนนทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบทจากความเร็วเดิม 90 กม. / ชม. ปรับเป็น 120 กม. / ชม. พร้อมกำหนดความเร็วในเลนขวาสุดห้ามวิ่งต่ำกว่า 100 กม. / ชม. เพื่อให้การจราจมีความคล่องตัวมากขึ้น  โดยมีอัตรากำหนดความเร็วสูงสุดของรถแต่ละประเภท ดังนี้  65 กม. / ชม. : รถลากจูงคันอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ  80 กม. / ชม. : รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน  90 กม. / ชม. : รถบรรทุกที่น้ำหนักเกิน […]

ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ประชาชนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2545) 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (ก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2562) 4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมนำหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่ – บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) – บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ใบขับขี่ / […]

ไวรัส RSV เชื้ออันตรายที่คล้ายไข้หวัด ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่ส่วนมากแล้วมักเกิดในเด็กเล็ก ๆ ที่อายุต่ำกว่า 3 ปี สำหรับในประเทศไทยอาจพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาว HATYAITODAYNEWS

ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นกังวล คือ การแบ่งเวลาเข้าเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งสถานศึกษาต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต COVID-19​ และก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปพร้อมกัน ทั้งนี้ทางรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ได้วางมาตรการด้านสาธารณสุข​  ตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยคุณครูทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติ – ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า – สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา – คอยเตือนเรื่องล้างมือ – จัดห้องเรียนและสถานที่ให้มีระยะห่าง – ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบ่อย ๆ – ลดการแออัด และกิจกรรมรวมกลุ่ม HATYAITODAYNEWS  

ศบค. เห็นชอบคลายล็อกระยะ 5 เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อนุญาตให้กิจการ-กิจกรรมความเสี่ยงสูง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ และอาบอบนวด กลับมาเปิดให้บริการได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 HATYAITODAYNEWS

โครงการ “เที่ยวปันสุข – เราไปเที่ยวกัน” โดยทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยืนยันว่าขั้นตอนในการลงทะเบียน ต้องไม่ซับซ้อน ระบบจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และ สามารถรอรับสิทธิ์ได้ที่ร้านค้า หรือ โรงแรม ข้อมูลต่างๆ ต้องง่ายต่อการใช้งาน ทุกอย่างต้องลิงค์กันท้ั้งหมด ทั้งนี้ก่อนที่จะถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้