นายกแบน “สานงานต่อ ก่องานใหม่” เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ   เมื่อวานนี้ 28/1/64 เวลา 19:00 น. ที่โรงแรมบีแบรนด์ อ.เมือง จ.สงขลา ทีมพัฒนาเขารูปช้าง ได้เปิดตัวการลงสมัครเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายประสงค์ บริรักษ์หรือ “นายกแบน” นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา คนปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดวาระในการดำรงตำแหน่งในอีกไม่นาน โดยครั้งนี้นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเปิดตัว “ทีมพัฒนาเขารูปช้าง” ภายใต้สโลแกน “สานงานต่อ ก่องานใหม่”  ในงานเปิดตัว ทีมพัฒนาเขารูปช้าง ได้ร่วมกันปราศัยและเปิดวิดิทัศน์ นำเสนอผลงานตลอดระยะเวลาการครองตำแหน่งทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง 17 ปี ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 รางวัลในด้านธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย ไม่ว่าจะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภ จนทำให้เมืองเขารูปช้างมีการเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิต ตลอดจนผลงานการพัฒนานวัตกรรมดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และการศึกษาได้พัฒนาโรงเรียนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึง 3 ภาษา และจะผลักดันให้สร้างโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อสานต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ได้มีสถานที่เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเปิดตัวทีมบริหารและทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลของ “ทีมพัฒนาเขารูปช้าง” ครั้งนี้ […]

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 พฤศจิกายน 2563 และ 1 มกราคม 2564-30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 1.มีสัญชาติไทย 2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามทะเบียนบ้านและที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ 3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป พ.ศ.2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505) 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง) ทั้งนี้ ขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ทเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต้องการทราบรายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร.0-7430-2555 ต่อ 332 HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563  วันนี้ (30 ต.ค.63) เวลา 09.00 น.ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2563โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ด้วยจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมที่พัดผ่าน คือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี มีผลทำให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้น และพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เป็นบริเวณกว้างอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย […]