ฝากเตือนชาวเกษตรกร อย่าหลงเชื่อแอบอ้างชวนสมัครสมาชิกให้เมล็ดพันธุ์กัญชงและรับซื้อผลผลิต      ขณะนี้เริ่มมีกลุ่มบุคคลชักชวนให้เกษตรกรสมัครเป็นสมาชิก โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาทและซื้อหุ้นอีก 1,000 บาท จึงจะได้เมล็ดพันธุ์ไปปลูกและรับซื้อผลผลิต ขอให้เกษตรกรอย่าเพิ่งหลงเชื่อ เพราะหน่วยงานที่มีใบอนุญาต เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตามที่กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีประชาชน เกษตรกรและทุกภาคส่วนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ขอรับคำปรึกษาทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ซึ่ง การยื่นคำขออนุญาตปลูกกัญชงสามารถยื่น ณ สถานที่ปลูกตั้งอยู่ หากอยู่ที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่วนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก หรือศึกษาวิจัยให้ยื่นคำขอที่ อย. สำหรับเอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ เช่น โฉนด, น.ส.3, สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ในกรณีใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ เช่น ที่ราชพัสดุ หรือที่ดิน […]

รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยเกษตรกรและปศุสัตว์ พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน-จนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักทำให้พื้นที่ของจังหวัดสงขลา ประสบสาธารณภัยน้ำท่วม รวม 15 อำเภอ นอกจากจะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว ยังกระทบไปถึงอาชีพปศุสัตว์ โดยเฉพาะโค ซึ่งเป็นสัตว์ที่เกษตรกรบนคาบสมุทรสทิงพระที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยง พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยเกษตรกร และปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัย จึงได้พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ อาทิ โค และกระบือ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอต่างๆ บนคาบสมุทรสทิงพระ รวมไปถึงอำเภอควนเนียงในการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อน และเข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนราชการและชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ต่างรู้สึกซาบซึ้งและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยเกษตรกรและปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัย HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : สวท.สงขลา

เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564  โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 1. อายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตรต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 3. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ปรากฏชื่อ และสกุลของตนเอง หรือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1 ชุด (ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 […]

 เริ่มแล้วโครงการประกันรายได้ข้าวนาปี 2563/64 เกษตรกรภาคใต้ดีใจเร่งขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกไร่ละ 500 บาท      นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่าตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 แบ่งเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (รอบที่ 1) พร้อมมาตรการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 51,858 ล้านบาทนั้น โครงการประกันรายได้ ปี 2 กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 […]

พาณิชย์จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ช่วยเกษตกร ระบายในสต็อกกว่า 500 ตัน   นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างมาก จนเกิดปัญหาเกษตรสินค้าบางชนิดผลผลิตค้างในระบบ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรรวมถึงสินค้าหอมหัวใหญ่ที่มีผลผลิตกว่า 500 ตัน คงค้างอยู่ในสต็อกของสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ และให้สามารถระบายจำหน่ายผลผลิตที่คงค้างในสต็อกได้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ี่สนใจร่วมอุดหนุนหอมหัวใหญ่ โดยสามารถประสานการซื้อขายโดยตรงกับประธานชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จำกัด ติดต่อ นายศรีทน คำภีระ โทศัพท์ 08-6188-6605 หรือประสานผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางทิพาภรณ์ ชัยศิริกุล ธีรเมทินี นักวิชาการพาณิชย์ชาำนาญการ โทรศัพท์ 0-2507-5719 HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : พาณิชย์จังหวัดสงขลา

เคาะเพิ่ม 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร          ภาครัฐเคาะโครงการสำหรับการเอื้อเฟื้อความสะดวกในกับเกษตรเพิ่ม ซึ่งมีการร่วมมือกับภาคเอกชน  เป็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในยุคที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมการอุปโภค – บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยโมเดล “เกษตรพาณิชย์” ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บูรณาการระบบการพาณิชย์ด้าน E – Commerce สินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภายใต้ 3 โครงการหลักที่จะช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ประกอบด้วย 1. โครงการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ที่ช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษ เกษตรกรที่สนใจจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ ช่วยเกษตร .com เริ่ม 21 มิ.ย.นี้ จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ และเมื่อมีการขนส่งจะต้องแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กก. 30 บาท หากเกิน 5 กก. คิดเหมาเป็นกก. ละ 8 บาท ที่สำคัญการบรรจุผลผลิตทางการเกษตรกจะต้องได้มาตรฐาน และจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 […]